top of page

Polarities - Masculine and Feminine Energy


Polarities


Im a man, yet I crave connection….Does that make me feminine?Im a woman, yet I love space…. Does that make me masculine?


The intersection of attachment & polarity.

Aahhh polarity…. How you love to make things confusing why your rigid rules and dogmatic approach.


The world is rather more complex than ”men should be this” and ”women should be that”


Because, as Im sure you already know. We all contain the muslin and feminine inside o us.But what does that actually mean?


Well, inte means that each of us is a combination of. Masculine and feminine traits and characteristics. In some areas of our life, we will be more masculine and others more feminine. Which, if you feel more comfortable, are just the yin and yang of the universe.So  here we are, each with our own wildly unique combination of masculine and feminine characteristics.


And there they are, the polarity gurus telling us which ones are the most important…. Which ones make somebody masculine or feminine.


But thats not how it works.


You can be feminine fin one are of life, and masculine in another and relationally express yourself with a partner or lover as either.
For example:


In the attachment blueprint I fit into the ”connection Blueprint” (preoccupied anxious)


This is the most feminine of all the blueprint as it is both ”in” and ”communion” (which is a feminine orientation)


I am connection focused…. I love to be deeply connected to my partner.


In the insecure or unhealed expression, it show up as highly anxious for connection which is, you, pretty damn feminine(and an anxious man is quite unattractive to most women).Att a Secure level, the more feminine gift of connection can be expressed with a masculine edge.


E.g.my partner, Anna, is currently at. The other end of the house in her room, doing her own thing.


After I finish posting this, I might find inside of myseld an impulse and desire to connect and be close(a feminine impulse), and then walk down the other end of the house. I move her laptop out of the way, lean my body over hers, dominating her with my presence., kiss her passionately, and penetrate her with my consciousness.


Without a doubt her body will open to me and she will melt into a feminine receptive state.
A similar story can be painted for a woman who loves space (a masculine imperative).

The ”Tempo Blueprint” - Transportation Energy & Mobility Pathway Option, the most avoidant (or masculine) of the blueprints needs a lot of space to feel and be itself, sovereign, independent, autonomous.


This is a classic masculine archetype.


And yet, Anna, in her feminine nature, allows that space (yes she is a TEMPO Blueprint, the opposite blueprints tend to be attracted to each other) to create a kind of magnetism…. The build up of a negative charge that draws me towards her, that invites me in.A woman can crave (a feminine desire) from a place of being in her own space (a masculine attachment need).


Her own sensual and vast feminine, even in its independence, can create immense erotic polarity.See, the things is when we are insecure we are at the whim of our unconscious wounding and will n need to resort to the tricks and tactics of conventional polarity to try and ”force” a connection to be arousing.


yet the more secure we become, the less we are confined by our wounds, the more we release our inherent and natural gifts AND we get to decide how we want to show up.


We cultivate masculine-feminine states over the top of our unique self, rather than attempting to control ourselves because outside influences tell us we should.Who you are is already gorgeous, whichever blueprint. The art is the realize the gifts, and free yourself to play the game of love and sex that you want


The more Secure you are, the more abundant and effortless the whole thing will be.


Polariteter
Jag är man, men jag längtar efter kontakt... Gör det mig feminin?

Jag är kvinna, men jag älskar utrymme... Gör det mig maskulin?

Korsningen mellan anknytning och polaritet.


Aahhh polaritet... Hur du älskar att göra saker förvirrande med dina rigida regler och dogmatiska tillvägagångssätt.


Världen är mycket mer komplex än "män ska vara så här" och "kvinnor ska vara så där".

För som du säkert redan vet, vi alla har både maskulina och feminina sidor inom oss.


Men vad betyder det egentligen?

Jo, det betyder att vi alla är en kombination av maskulina och feminina egenskaper och karaktärsdrag. I vissa delar av våra liv kommer vi att vara mer maskulina och i andra mer feminina. Vilket, om du känner dig mer bekväm med det, bara är universums yin och yang.


Så här är vi, var och en med vår egen unika kombination av maskulina och feminina egenskaper.

Och där är de, polaritetsguruerna som talar om för oss vilka som är de viktigaste... Vilka som gör någon maskulin eller feminin.


Men det är inte så det fungerar.

Du kan vara feminin i ett område av livet och maskulin i ett annat och relatera dig till en partner eller älskare som båda.

Till exempel:


I anknytningsmönstret passar jag in i "kontaktmönstret" (upptagen, ängslig).

Detta är det mest feminina av alla mönster eftersom det är både "inåt" och "i gemenskap" (vilket är en feminin orientering).


Jag är kontaktfokuserad... Jag älskar att vara djupt förknippad med min partner.

I den osäkra eller ohelade uttrycksformen visar det sig som hög ängslan för kontakt vilket är, ja, ganska feminin (och en ängslig man är ganska oattraktiv för de flesta kvinnor).


På en säker nivå kan den mer feminina gåvan av kontakt uttryckas med en maskulin edge.

Till exempel:

Min partner, Anna, är för närvarande i andra änden av huset i sitt rum och gör sitt eget.

Efter att jag har publicerat detta kan jag känna en impuls och en önskan att koppla och vara nära (en feminin impuls) och sedan gå ner till andra änden av huset. Jag flyttar hennes laptop åt sidan, lutar min kropp över hennes, dominerar henne med min närvaro, kysser henne passionerat och penetrerar henne med mitt medvetande.


Utan tvekan kommer hennes kropp att öppna sig för mig och hon kommer att smälta in i ett feminint mottagligt tillstånd.


En liknande berättelse kan målas för en kvinna som älskar utrymme (en maskulin impuls). "Tempo-mönstret" - Transportenergi och mobilitet, det mest undvikande (eller maskulina) av mönstren, behöver mycket utrymme för att känna sig själv, vara suverän, självständig, autonom.

Detta är en klassisk maskulin arketyp.


Och ändå, Anna, i sin feminina natur, tillåter det utrymmet (ja, hon är ett TEMPO-mönster, motsatta mönster tenderar att dras till varandra) att skapa en slags magnetism... Bygga upp en negativ laddning som drar mig till henne, som bjuder in mig.


En kvinna kan längta (en feminin önskan) från en plats av att vara i sitt eget utrymme (ett maskulint anknytningsbehov).


Hennes egen sensuella och stora femininitet, även i sin självständighet, kan skapa en enorm erotisk polaritet.


Förstår du, när vi är osäkra är vi i klorna på våra omedvetna sår och behöver resortera till trick och taktiker av konventionell polaritet för att försöka "tvinga" en koppling att vara upphetsande.

Men ju mer säkra vi blir, desto mindre är vi begränsade av våra sår, desto mer frigör vi våra inneboende och naturliga gåvor OCH vi får bestämma hur vi vill visa upp oss.

Vi odlar maskulina-feminina tillstånd ovanpå vårt unika jag, snarare än att försöka kontrollera oss själva eftersom yttre influenser säger att vi borde

.

Den du är är redan fantastisk, oavsett mönster. Konsten är att inse gåvorna och befria dig själv att spela kärlekens och sexets spel som du vill.

Ju mer säker du är, desto mer riklig och lättsam kommer hela saken att vara.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page