top of page

Sorgbearbetning
Ingen lättsam och enkel historia men något vi alla går genom några gånger i livet. Jag är ingen expert på det och vi har alla olika sött hantera våra känslor när döden står för dörren eller klivit in.

Självklart har vi rätt till vår sorg och känslorna bör inte tryckas undan men heller inte äta upp hela vår egen återstående tid.


Ibland kan det vara bra att sysselsätta sig med någon form av aktivitet dvs jobba ägna sig åt sin hobby eller pyssla med något. Vardagen går trots allt vidare ändå. Sen avsätter vi tid när det ”passar” för bearbetningen. Mycket tufft och självklart är det mer än okay att vi ibland faller och inte klarar vänta med sorgen. Minnen finns hela tiden kvar och kan dyka upp när helst vi minst anar det. Det är ok!


Var inte för sträng mot dig själv där du försöker vara stark och klara allting på egen hand hela tiden, stänger ned dig och bara tuggar på.

Heller inte fastna där nere i det mörka hålet som skapats inom oss av sorg och förlust av någon vi älskat väldigt mycket. Djur eller människa, allt levande som berört oss positivt kommer skapa ett tomrum inom oss. Det ör helt ok. Den bortgångna vars själ lämnat önskar oss ett fortsatt bra liv även fast de inte fysiskt finns vid vår sida. Det ör min syn och sanning vilket får mig tro på att vi ses igen på andra sidan. Förlusten är inte för evigt så det kommer en tid för återförening.


Som sagt, vi är alla olika med olika vis att hantera våra känslor. Blir sorgen saknaden och ensamheten dig övermäktig så råder jag dig till att på något vis söka stöd och stöttning. En vän eller familjemedlem, så länge det finns någon där som du kan få luta dig mot om du skulle behöva.

Droger alkohol eller andra destruktiva beteende kan kännas som en ”bra” lösning när tomheten paniken och ångesten slår till, livsgnistan rasar och man ser ingen mening med någonting alls längre, men vi måste försöka hålla oss borta från allt sådant som skadar vårt inre ännu mer ön det som redan satt sin rostiga dolk i själ och hjärta på oss.En dag i taget, ett andetag åt gången - Vi fixar det❤️‍🩹🙏🏽Grief Processing

Grief is not an easy or simple journey, but it's something we all experience at some point in our lives. I'm no expert on the matter, and we all have different ways of coping with our emotions when death knocks on the door or enters our lives.

Of course, we have the right to our grief, and our emotions shouldn't be suppressed, but neither should they consume our entire remaining time.

Sometimes it can be helpful to engage in some form of activity, such as working, pursuing a hobby, or doing crafts. After all, everyday life goes on regardless. Then we set aside time when it "feels right" for processing. It's very tough, and of course, it's more than okay that we sometimes fall and can't wait to deal with our grief. Memories are always there and can pop up when we least expect them. That's okay!

Don't be too hard on yourself trying to be strong and handle everything on your own all the time, shutting yourself down and just chewing on it.

Don't get stuck down there in the dark hole that has been created within us by grief and loss of someone we loved very much. Animal or human, any living being that has touched us positively will create a void within us. It's completely okay. The departed whose soul has left wishes us a continued good life even though they are not physically by our side. That is my view and truth which makes me believe that we will meet again on the other side. The loss is not forever, so there will be a time for reunion.

As I said, we are all different with different ways of coping with our emotions. If grief, longing and loneliness become overwhelming, I advise you to seek support and assistance in some way. A friend or family member, as long as there is someone there who you can lean on if you need to.

Drugs, alcohol, or other destructive behaviors may feel like a "good" solution when emptiness, panic, and anxiety strike, the spark of life fades, and you see no point in anything anymore, but we must try to stay away from anything that hurts our inner selves even more than what has already put its rusty dagger in our soul and heart.

One day at a time, one breath at a time - We can do this ❤️‍🩹


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page