top of page

Gå Vidare Efter Skilsmässa/Avslut

❤️‍🩹 Mentaliteten är allt.

Du kan se på din skilsmässa som ett misslyckande och låta alla förutfattade meningar begränsa dig, eller se det som en otrolig kurskorrigering som låter dig skapa livet du alltid velat ha med så mycket mer självmedvetenhet, kunskap och visdom.❤️‍🩹 Sorg är inte en linjär process och kommer att överraska dig vid slumpmässiga tillfällen. Du kan inte ignorera den med oändliga distraktioner i hopp om att den ska försvinna. Du måste kunna sitta i den och känna den för att komma ur den.❤️‍🩹 Tiden i sig läker inte. Medvetna handlingar gör det.❤️‍🩹 Sann magi sker när du gör det inre arbetet för att komma tillbaka till dig själv. När du börjar bekräfta alla delar av dig själv och visarupp dig för världen som ditt mest autentiska Jag.❤️‍🩹 En del av sann healing är tillväxt, och en del av tillväxten är ta ansvar för hur du visar upp dig själv, i relationer och i världen som helhet. Att ta en närmare titt på dig själv (medkänsla, inte dömandes) för att förstå dina mönster är den mest befriande och stärkande känslan.❤️‍🩹 Du kan göra en massa inre arbete för att läka men du kommer inte att komma särskilt långt med förvandla ditt liv utan tydlighet om din framtidsvision och vad du vill för dig själv framåt.❤️‍🩹 Din sociala krets kommer att förändras med en skilsmässa. Det är bara så det är.

Välj att se det som ett filtreringssystem för vilka som förtjänar en plats vid din sida. De äkta, de som betyder något, finns kvar.❤️‍🩹 Allt kommer att bli bra. Mycket bättre än bra. Ta det lugnt, arbeta på dig själv och lita på universum göra resten. Allt är möjligt.🙏🏾 Tro mig när jag säger att det här inte är tillfället för dig ge upp dig själv eller dina drömmar. Livet är egentligen så jäkla roligt och vackert, och världen behöver dig i all Din storhet! 💫Moving on after a divorce/breakup.❤️‍🩹 Mindset is everything

You can look at your divorce as a failure and allow all the pre-conditioning limit you, or see it as an incredible course-correction that allows you to create the life you+ve always wanted with so much more self-awareness, knowledge and wisdom.❤️‍🩹 Grief is not linear and will surprise you at random moments.

You cant ignore it with endless distractions in the hopes that it goes away. You have to be able to sit in it and feel it for you to come out of it❤️‍🩹 Time alone doesn’t heal. Intentional Action does.❤️‍🩹 True magic happens when you do the inner work to come back home to yourself. When you start honoring all parts of you and start showing up I the world as your most Authentic self.❤️‍🩹 Part of true healing is growth, and part of growth is taking Accountability for how you show up for yourself, in relationships and the world as a whole.

Taking a hard lock at yourself (with compassion, not judgement) to understand you patterns is the most liberating and empowering feeling.❤️‍🩹 You can do all the inner work to heal but you’re not going to get very far in transforming your life without clarity on your future vision, and what you want for yourself moving forward.❤️‍🩹 Your social circle will change with divorce. It’s just how it is.

Choose  to see it as a filtering system on who deserves a seat at your table. The real ones, the ones that count, stick around.❤️‍🩹 It will all be okay. SP much better than okay. Buckle down, work on yourself, and trust the universe to do the rest. Anything is possible.🙏🏾 Trust me when I tell you this is not the time to give up on yourself or your dreams. Life is just so damn fun and beautiful, and the world needs you in all of your authenticity 💫
6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page